Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

6

Kokius dokumentus reikia pristatyti notarui, kad būtų galima sudaryti dovanojimo sutartį?

Dokumentų, reikalingų nekilnojamojo turto dovanojimui, apibendrintas sąrašas:

  1. Pažyma iš Valstybės įmonės Registrų centro (galioja 30 kalendorinių dienų, pažymą gali užsakyti ir notaras);
  2. Nuosavybės teises į turtą įrodantys dokumentai (pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo sutartys, paveldėjimo teisės liudijimas, pardavimo varžytinėse aktas, statinio priėmimo naudotis aktas ir t.t.);
  3. Pažyma iš Valstybės įmonės Registrų centro, žemės sklypo dovanojimui (galioja 30 kalendorinių dienų, pažymą gali užsakyti ir notaras);
  4. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai;
  5. Žemės sklypo planas;
  6. Jei dovanojamas sodo sklypas - pažyma iš sodininkų bendrijos, kad dovanotojas neturi skolų sodininkų bendrijai;
  7. Pažyma iš teismo, jei dovanojama gyvenamoji patalpa (būstas) ir dovanotojas turi nepilnamečių vaikų;
  8. Pažyma iš butų ūkį eksploatuojančios bendrovės apie tai, kad dovanotojas neturi įsiskolinimų už buto komunalinius patarnavimus, kitas buto eksploatacines išlaidas;
  9. Savininkas ir jo sutuoktinis (-ė) su pasais. Jei vienas iš sutuoktinių yra miręs, notarui turi būti pateikiamas mirties liudijimas, jei dovanotojas išsituokęs – ištuokos liudijimas. Jei dovanotojas turtą įsigijo iki santuokos, notarui pateikiamas jo sutuoktuvių liudijimas;
  10. Giminystės ryšį su dovanos gavėju įrodantys dokumentai (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas).

Šis dokumentų sąrašas negali būti suprantamas kaip galutinė teisinė išvada. Notaras atlikdamas dokumentų teisinį tyrimą ir atsižvelgdamas į konkrečias dovanojimo sutarties aplinkybes gali pareikalauti ir kitų šiame sąraše nenumatytų dokumentų.

5

Kokios bendraturčio teisės perleidžiant turtą, priklausantį jam bendrosios dalinės nuosavybės teise?

Pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį nebendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, priklausanti bendrosios nuosavybės teise, pranešama per notaro biurą. Jeigu bendraturtis atsisako pasinaudoti pirmenybės teise pirkti arba šios teisės neįgyvendina nekilnojamojo turto atveju per vieną mėnesį, o kito turto atveju – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.

Jeigu priklausanti bendrosios nuosavybės teise turto dalis perleidžiama kitam bendraturčiui, pirmumo teisė pirkti netaikoma. Tokiu atveju kitų bendraturčių sutikimų nereikia.

Jei dalis, priklausanti bendrosios nuosavybės teise, perleidžiama dovanojimo, mainų, išlaikymo iki gyvos galvos sutartimis arba parduodama iš varžytinių, bendraturčiui nesuteikiama pirmenybės teisė pirkti.

4

Ar vekselį turi patvirtinti notaras?

Notarai vekselių netvirtina, tačiau tik tinkamai įformintas vekselis turi juridinę galią. Vekselyje turi būti visi Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3 ir 77 straipsniuose nurodyti rekvizitai.
Notarai tik protestuoja vekselius ir atlieka vykdomuosius įrašus.

3

Kokiais atvejais šalys gali atsiskaityti užsienio valiuta?

Pagal Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 3 dalį užsienio valiuta gali būti naudojama tik šalių susitarimu mokėjimams ir atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, o Europos Sąjungos valiuta – eurais – ir grynaisiais pinigais.

2

Ar perleidžiant butą, įsigytą vieno sutuoktinio iki santuokos sudarymo, reikalingas kito sutuoktinio sutikimas?

Pagal CK 3.84 str. 2 dalies 1 punktą šeimos gyvenamoji patalpa yra priskiriama prie šeimos turto nežiūrint jo teisinės priklausomybės (asmeninė ar bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė).Sutuoktinis, kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybės teise priklauso vienam, neturi teisės be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti, įkeisti ar išnuomoti. Sutuoktinis, nedavęs sutikimo sudaryti tokį sandorį ar vėliau jo nepatvirtinęs, turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas (CK 3.36 str. 2 d.). Tokiu atveju, jei sutuoktiniai turėtų nepilnamečių vaikų, reikėtų gauti ir teismo leidimą (CK 3.85 str. 2 d.).
1

Kada galima sudaryti vedybų sutartį

Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutarties sudarymas yra ne sutuoktinių pareiga, bet teisė. Pagal Civilinio kodekso 3.101 str. vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Negalioja vedybų sutarties sąlygos, kurios reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius.