Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina sandorius

Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sandoriai gali būti vienašaliai, kaip antai – įgaliojimai, testamentai, įvairūs pareiškimai ir sutikimai, bei dvišaliai – pirkimo-pardavimo sutartys, dovanojimo sutartys, paskolos sutartys, hipotekos (įkeitimo) sutartys, vedybų sutartys ir kt.

Tvirtindamas sandorį notaras užtikrina, kad sandoris sudarytas laisva šalių valia, nurodytos faktinės aplinkybės atitinka tikrovę, taip pat kad sandoris neprieštarauja šalių teisėms ir teisėtiems interesams, įstatymų ir kitų teisės norminių aktų reikalavimams.

Notaras nustato fizinių asmenų, jų atstovų arba juridinių asmenų atstovų asmens tapatybę (apie tapatybės nustatymą žr. plačiau prie parašo dokumentuose tikrumo liudijimo), įsitikina fizinių asmenų veiksnumu ir patikrina juridinių asmenų, dalyvaujančių sandoriuose, teisnumą, išaiškina sandorio šalims sudaromo sandorio prasmę ir pasekmes.

Notaras sandorį tvirtina tik pateikus įstatymų nustatyta tvarka reikalaujamus dokumentus, įvykdžius nustatytas prievoles. Tvirtinamuose sandoriuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą su valstybės herbu.

Notaro patvirtinti dokumentai yra oficialieji rašytiniai įrodymai, turintys prima facie galią (didesnę įrodomąją galią). Teisės aktuose ir teismų praktikoje visuotinai pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais.

Tais atvejais, kai daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, valstybės įmonės Registrų centro teritoriniam registratoriui yra perduodami notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis. Patiems klientams nebereikia vykti į valstybės įmonę Registrų centrą.