Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus

Testamentas – tai asmeninis palikėjo patvarkymas dėl turto, taip pat dėl asmeninių neturtinių teisių ir pareigų mirties atveju, sudarytas įstatymo nustatyta tvarka ir forma. Testamentai gali būti oficialieji ir asmeniniai. Oficialiesiems testamentams prilyginami:

• asmenų, kurie gydosi ligoninėse, kitose stacionarinėse gydymo–profilaktikos įstaigose, sanatorijose arba gyvena senyvo amžiaus asmenų arba asmenų su negalia socialinės globos namuose, testamentai, patvirtinti tų ligoninių, gydymo įstaigų, sanatorijų vyriausiųjų gydytojų, jų pavaduotojų medicinos reikalams arba budinčiųjų gydytojų, taip pat senyvo amžiaus asmenų arba asmenų su negalia socialinės globos namų direktorių ir vyriausiųjų gydytojų;
• asmenų, esančių plaukiojančiuose jūrų laivuose arba vidaus plaukiojimo laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, testamentai, patvirtinti tų laivų kapitonų;
• asmenų, esančių žvalgomosiose, mokslinėse, sportinėse ir kitose ekspedicijose, testamentai, patvirtinti tų ekspedicijų viršininkų;
• karių testamentai, patvirtinti dalinių, junginių, įstaigų ir karo mokyklų vadų (viršininkų);
• asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, testamentai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų viršininkų;
• testatoriaus gyvenamosios vietos seniūnų patvirtinti testamentai.

Notarai, priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus. Notaras, priimdamas saugoti oficialiajam testamentui prilyginamą testamentą, privalo nustatyti testamentą perduodančio asmens tapatybę, patikrina, ar testamente yra šie duomenys: testamento sudarymo vieta ir laikas, testatoriaus arba testatorių, jeigu buvo sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas, vardas, pavardė, Lietuvos Respublikoje fizinius asmenis registruojančio valstybės registro suteiktas asmens kodas, jeigu asmens kodo nėra – gimimo data, gyvenamoji vieta, testatoriaus parašas, testamentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, testamento registravimo data ir numeris, antspaudas.

Testatoriaus ranka surašytą asmeninį testamentą saugoti turi perduoti pats testatorius. Asmeninis testamentas perduodamas užklijuotame voke. Apie asmeninio testamento priėmimo saugoti faktą surašomas aktas, kurio kopija išduodama testatoriui.