Klausimai notarui

Visi klausimai ir atsakymai

8

Norėjau pasiteirauti, kiek kainuoja nekilnojamo turto dovanojimo sutarties sudarymas ir nekilnojamo turto pardavimo-pirkimo sutarties sudarymas.

Už nekilnojamojo daikto perleidimo (tame tarpe ir pirkimo-pardavimo) sutarties, išskyrus dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams sutartį, patvirtinimą notarui mokamas tokio dydžio atlyginimas:

 • kai parduodamo daikto vertė yra iki 30000 Lt – 1 procentas, bet ne mažiau kaip 50 Lt;
 • kai parduodamo daikto vertė yra nuo 30001 Lt iki 100000 Lt - 300 Lt plius 0,7 procento nuo sumos, viršijančios 30000 Lt;
 • kai parduodamo daikto vertė yra virš 100000 Lt - 790 Lt plius 0,5 procento nuo sumos, viršijančios 100000 Lt.

Už dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams sutarties patvirtinimą notarui mokamas iki 100 Lt atlyginimas.

Tikslesnę informaciją galite gauti atvykę į notarų biurą.

7

Noriu užsivesti paveldėjimo bylą, kadangi mirė mano senolė, pagal įstatymą jos turtą turėtų paveldėti mano tėvas ir tėvo broliai (senolės vaikai), tačiau tėvas yra dingęs jau 4 metai ir dabar yra paduota į teismą dėl pripažinimo jį mirusiu, ar tinka notarui tas pareiškimas kur kreipiausi į teismą dėl pripažinimo mirusiu su teismo antspaudu, kad pristabdytu paveldėjimą (mano tėvo dalies) kol nebus teismo pripažinta kad jis yra miręs. Ar aš kaip anūkas galiu iš anksto užsivesti paveldejimo bylą ir kiek tai kainuoja ?

Civilinio kodekso 5.12 str. nustatyta, kad palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai paveldi pagal į statymą kartu su paveldinčiais atitinkamai pirmos arba antros eilės įpėdiniais, jeigu palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis; jie lygiomis dalimis paveldi tą dalį, kuri būtų priklausiusi mirusiam jų tėvui ar motinai paveldint pagal įstatymą.
Taigi, Jūs turite teisę paveldėti Jūsų mirusiam tėvui tenkančią palikimo dalį atstovavimo teise. Palikimo atsiradimo vietos notarui turite paduoti pareiškimą apie palikimo priėmimą, bei pateikti Jūsų minėtą dokumentą apie tai, kad kreipėtės į teismą.
Tikslesnę informaciją galite gauti atvykę į notarų biurą.

6

Kokius dokumentus reikia pristatyti notarui, kad būtų galima sudaryti dovanojimo sutartį?

Dokumentų, reikalingų nekilnojamojo turto dovanojimui, apibendrintas sąrašas:

 1. Pažyma iš Valstybės įmonės Registrų centro (galioja 30 kalendorinių dienų, pažymą gali užsakyti ir notaras);
 2. Nuosavybės teises į turtą įrodantys dokumentai (pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo sutartys, paveldėjimo teisės liudijimas, pardavimo varžytinėse aktas, statinio priėmimo naudotis aktas ir t.t.);
 3. Pažyma iš Valstybės įmonės Registrų centro, žemės sklypo dovanojimui (galioja 30 kalendorinių dienų, pažymą gali užsakyti ir notaras);
 4. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai;
 5. Žemės sklypo planas;
 6. Jei dovanojamas sodo sklypas - pažyma iš sodininkų bendrijos, kad dovanotojas neturi skolų sodininkų bendrijai;
 7. Pažyma iš teismo, jei dovanojama gyvenamoji patalpa (būstas) ir dovanotojas turi nepilnamečių vaikų;
 8. Pažyma iš butų ūkį eksploatuojančios bendrovės apie tai, kad dovanotojas neturi įsiskolinimų už buto komunalinius patarnavimus, kitas buto eksploatacines išlaidas;
 9. Savininkas ir jo sutuoktinis (-ė) su pasais. Jei vienas iš sutuoktinių yra miręs, notarui turi būti pateikiamas mirties liudijimas, jei dovanotojas išsituokęs – ištuokos liudijimas. Jei dovanotojas turtą įsigijo iki santuokos, notarui pateikiamas jo sutuoktuvių liudijimas;
 10. Giminystės ryšį su dovanos gavėju įrodantys dokumentai (gimimo liudijimas, santuokos liudijimas).

Šis dokumentų sąrašas negali būti suprantamas kaip galutinė teisinė išvada. Notaras atlikdamas dokumentų teisinį tyrimą ir atsižvelgdamas į konkrečias dovanojimo sutarties aplinkybes gali pareikalauti ir kitų šiame sąraše nenumatytų dokumentų.

5

Kokios bendraturčio teisės perleidžiant turtą, priklausantį jam bendrosios dalinės nuosavybės teise?

Pardavėjas privalo raštu pranešti kitiems bendraturčiams apie ketinimą parduoti savo dalį nebendraturčiui ir kartu nurodyti kainą bei kitas sąlygas, kuriomis ją parduoda. Kai parduodama dalis nekilnojamojo daikto, priklausanti bendrosios nuosavybės teise, pranešama per notaro biurą. Jeigu bendraturtis atsisako pasinaudoti pirmenybės teise pirkti arba šios teisės neįgyvendina nekilnojamojo turto atveju per vieną mėnesį, o kito turto atveju – per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos, pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį bet kuriam asmeniui.

Jeigu priklausanti bendrosios nuosavybės teise turto dalis perleidžiama kitam bendraturčiui, pirmumo teisė pirkti netaikoma. Tokiu atveju kitų bendraturčių sutikimų nereikia.

Jei dalis, priklausanti bendrosios nuosavybės teise, perleidžiama dovanojimo, mainų, išlaikymo iki gyvos galvos sutartimis arba parduodama iš varžytinių, bendraturčiui nesuteikiama pirmenybės teisė pirkti.

4

Ar vekselį turi patvirtinti notaras?

Notarai vekselių netvirtina, tačiau tik tinkamai įformintas vekselis turi juridinę galią. Vekselyje turi būti visi Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3 ir 77 straipsniuose nurodyti rekvizitai.
Notarai tik protestuoja vekselius ir atlieka vykdomuosius įrašus.

3

Kokiais atvejais šalys gali atsiskaityti užsienio valiuta?

Pagal Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 3 dalį užsienio valiuta gali būti naudojama tik šalių susitarimu mokėjimams ir atsiskaitymams negrynaisiais pinigais, o Europos Sąjungos valiuta – eurais – ir grynaisiais pinigais.

2

Ar perleidžiant butą, įsigytą vieno sutuoktinio iki santuokos sudarymo, reikalingas kito sutuoktinio sutikimas?

Pagal CK 3.84 str. 2 dalies 1 punktą šeimos gyvenamoji patalpa yra priskiriama prie šeimos turto nežiūrint jo teisinės priklausomybės (asmeninė ar bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė).Sutuoktinis, kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybės teise priklauso vienam, neturi teisės be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti, įkeisti ar išnuomoti. Sutuoktinis, nedavęs sutikimo sudaryti tokį sandorį ar vėliau jo nepatvirtinęs, turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas (CK 3.36 str. 2 d.). Tokiu atveju, jei sutuoktiniai turėtų nepilnamečių vaikų, reikėtų gauti ir teismo leidimą (CK 3.85 str. 2 d.).
1

Kada galima sudaryti vedybų sutartį

Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutarties sudarymas yra ne sutuoktinių pareiga, bet teisė. Pagal Civilinio kodekso 3.101 str. vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Negalioja vedybų sutarties sąlygos, kurios reglamentuoja sutuoktinių asmeninius neturtinius santykius.